NAAM
Artikel l
De vereniging draagt de naam:  “Vesalius” Nederlandse Vereniging van Obductie-Assistenten.
ZETEL
Artikel 2
Zij heeft haar zetel te Almelo.
DOEL
Artikel 3
De vereniging heeft ten doel: de behartiging van de beroepsinhoudelijke belangen evenals de geestelijke en maatschappelijke, alsook de sociaal en arbeidsrechtelijke belangen van de leden, waaronder begrepen het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten, zulks in de ruimste zin van het woord.
DUUR
Artikel 4
De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

LEDEN –
Artikel 5
1. Leden van de vereniging kunnen zijn: –
a. functionarissen die het assisteren bij obductie als beroep fulltime dan wel
parttime uitoefenen; of
b. functionarissen die overledenen verzorgen in de ruimste zin van het woord;
c. thanatopracteurs.
2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn –
opgenomen.
ERELEDEN – BUITENGEWONE LEDEN.
Artikel 6
1. Ereleden zijn natuurlijke en rechtspersonen, die wegens hun buitengewone
verdiensten jegens de vereniging door het bestuur aan de algemene vergadering –
worden voorgedragen en door de algemene vergadering kunnen worden benoemd. –
2. Buitengewoon lid kunnen zijn alle natuurlijke of rechtspersonen die de vereniging
wensen te steunen met een bijdrage. Zij hebben toegang tot het wetenschappelijk –
deel van de landelijke vergaderingen en symposia. Zij hebben geen toegang tot de –
algemene ledenvergadering.—
3. Ereleden en buitengewone leden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan
die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd. –

TOELATING –
Artikel 7 –
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en buitengewone leden. —
2. Bij niet-toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. –

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP –
Artikel 8 –
l.    Het lidmaatschap eindigt:—
a.    door het overlijden van het lid; –
b. door verlies van rechtspersoonlijkheid van een lidrechtspersoon;-
c. door opzegging door het lid;
d.door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te -voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, -alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het -lidmaatschap te laten voortduren; –
e.    door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.—
Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur op grond van een besluit van de algemene vergadering. Het lid wordt schriftelijk van het besluit in kennis -gesteld met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. -Ontzetting geschiedt door het bestuur op grond van een besluit van de algemene -vergadering. Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave -van redenen, in kennis gesteld.—

4.    Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts -geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk -worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet
gevergd worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging door het lid of-door de vereniging dient schriftelijk te geschieden.-
Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap -eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was -opgezegd.-
6.
Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid -voorts mogelijk: —
a. binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn –
beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of
is meegedeelt. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing.—
7. 8.
b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een –
andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.—
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.— Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond -dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te -laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de -betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste
schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. -9.    Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft –
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.— EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN -VAN BUITENGEWONE LEDEN Artikel 9 –
1. De rechten en verplichtingen van buitengewone leden kunnen te allen tijde –
wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage
over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.—
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. –

JAARLIJKSE BIJDRAGEN –
Artikel 10 –
1. De leden en de buitengewone leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse
bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen –
daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. –
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing –
van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. –
3. De algemene vergadering kan voorts aan de leden en aan de buitengewone leden –
andere verplichtingen tegenover de vereniging, dan in het eerste lid van dit artikel –
bedoeld, opleggen.—
4. Ereleden zijn niet gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage. –

BESTUUR –
Artikel 11 –
l.    Het bestuur bestaat uit een oneven – door de algemene vergadering vast te stellen –
aantal van tenminste vijf personen, die door de algemene vergadering worden -benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2.—
2. De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden
wordt benoemd.—
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten,
behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn –
bevoegd zowel het bestuur als een zodanig aantal leden dat bevoegd is tot het –
uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen. De voordracht van het bestuur –
wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien
of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur
worden ingediend. —
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met –
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de –
algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde –
van het totaal aantal stemmen moet kunnen worden uitgebracht.—
5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig
het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen,
dan is de algemene vergadering vrij in de keus. –
6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die –
voordrachten.—

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – PERIODIEK -LIDMAATSCHAP – SCHORSING -Artikel 12 –
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen –
tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing –
die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt –
door het verloop van die termijn. –
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een in het –
huishoudelijk reglement vastgelegd rooster van aftreding. De aftredende is terstond
herkiesbaar overeenkomstig artikel 3.1 van het huishoudelijk reglement. Wie in een
tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn –
voorganger in.—
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:—
a.    ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; –
b.    door bedanken, hetgeen schriftelijk dient te geschieden. –

BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR -Artikel 13 -l.    Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.—
2. In de bestuursvergaderingen brengt ieder bestuurslid één stem uit. Het bestuur
beslist met gewone meerderheid van stemmen, waaronder wordt verstaan: –
tenminste de kleinst mogelijke meerderheid van de ter vergadering aanwezige
bestuursleden. —
3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen –
opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en –
ondertekend. Het hierna in artikel 19 lid l en 2 bepaalde is van overeenkomstige –
toepassing op bestuursvergaderingen.— 4.    Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen –
van en de besluitvorming door het bestuur warden gegeven.—

BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING -Artikel 14 -1.
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, alsmede in het geval dat het bestuur uit een even aantal leden bestaat, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter -verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de -voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. — Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van -zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te -besluiten tol het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of -bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de -vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een -derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander -verbindt.Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden beroep worden -gedaan. —
Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor -besluiten tot: –

a.
het aangaan -van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een –
bedrag of waarde van zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00) te boven –
gaande;—
het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven
van onroerende zaken;—
c.
het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet –
wordt verleend; –
d.
het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden.
waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging –
verleend bankkrediet;
e. het aangaan van dadingen; –
f. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale –
procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire –
maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel –
kunnen lij den.—
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep –
worden gedaan. –
Onverminderd het in de laatste volzin van lid 6 bepaalde wordt de vereniging in en
buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.—
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk –
handelende bestuursleden. –

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 15
6
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december. Het –
eerste boekjaar eindigt op een en dertig december aanstaande. –
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige –
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen –
kunnen worden gekend.—
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van
het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene –
vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en –
over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van, baten en lasten met –
toelichting aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de –
bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan
onder opgaaf van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder –
lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen
nakomen.—
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van –
tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De –
commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt –
aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.—
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere –
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een –
deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door –
haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden
te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven. –
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden –
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. –
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te –
bewaren. –

ALGEMENE VERGADERING -Artikel 16 –
1. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of
de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. –
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een –
algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering –
komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het
verslag van de aldaar bedoelde commissie; –
b. de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende –
verenigingsjaar;—
c. voorziening in eventuele vacatures; —
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering.—
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit –
wenselijk oordeelt. –
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden
als bevoegd is tot het uitbrengen van ééntiende gedeelte der stemmen verplicht tot –
het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan
vier weken na indiening van het verzoek. –
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen -de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig -artikel 20 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging -gevestigd is veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan -bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van -de notulen. –

TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 17

l.    Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, het -bestuurslid dat geen lid van de vereniging is en alle ereleden. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt –
2.
behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.— Over toelating van andere dan de in lid l bedoelde personen beslist de algemene -vergadering. –
leder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft geen stemrecht, doch kan advies uitbrengen.-
4.    Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een lid kan niet voor meer dan één ander lid als gemachtigde een stem uitbrengen. –

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN -Artikel 18 -l.    De algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als –
omschreven in artikel 16 lid 4, laatste zin, geleid door de voorzitter van de -vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als -voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de
voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen eer notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen
opmaken. De inhoud van de.notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.—

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING -Artikel 19 –
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de –
uitslag van een stemming is beslissend: Hetzelfde geldt voor de inhoud van een –
genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd –
voorstel.—
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld –
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, –
wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming –
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit –
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de –
oorspronkelijke stemming. –
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de –
8
algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van stemmen, waaronder wordt verstaan: tenminste de kleinst mogelijke meerderheid van de geldig -uitgebrachte stemmen. –
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.—
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de gewone meerderheid heeft –
verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een
tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats.Heeft alsdan weder –
niemand de gewone meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, –
totdat hetzij één persoon de gewone meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen –
twee personen is gestemd en de stemmer staken.Bij gemelde herstemmingen –
(waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de
personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd
de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is
uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op –
meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van –
die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden –
uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, –
beslist het lot wie van beiden is gekozen.—
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen,
dan is het verworpen.-

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke –
stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming –
verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. –
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke –
stemming verlangt. –
8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een
besluit van de algemene vergadering. —
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent –
alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot –
statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is –
deze niet op de voor geschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent
het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende –
formaliteit niet in acht genomen. –
BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING -Artikel 20 –
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping
geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister –
bedoeld in artikel 5. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het
bepaalde in artikel 21.—

STATUTENWIJZIGING –
Artikel 21 –
l.    In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door -een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de -mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld, –
onverminderd het bepaalde in artikel 19 lid 9. –
2.
Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de -vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging -woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waartor de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden. -Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste eenderde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet eenderde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken – doch niet eerder dan twee weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de -vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezig of -vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van -tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. -ONTBINDING -Artikel 22 –
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene –
vergadering. Het bepaalde in de leden l, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van –
overeenkomstige toepassing. –
2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het –
bestuur.—
3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot –
ontbinding lid waren, leder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot –
ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden –
gegeven. –
4. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan
de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan –
opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven. –
HUISHOUDELIJK REGLEMENT –
De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.-
Artikel 23 –
1.
2.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen –
dwingend recht bevat, noch met de statuten. -SLOTBEPALING -Artikel 24 –
In alle gevallen waarin de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, is het bestuur bevoegd te beslissen. — BEKENDHEID COMPARANT EN VOLMACHTEN-De comparante is mij, notaris, bekend.—
Voor zover in deze akte sprake is van volmachtverleningen, is van het bestaan daarvan mij, notaris, genoegzaam gebleken.—

10 SLOTVERKLARINGEN –
Voorts verklaarde de comparante het ontwerp van deze akte tijdig voor het passeren ter — kennisneming te hebben ontvangen, te hebben doorgenomen en voldoende gelegenheid te hebben gehad daarover vragen te stellen.-
WAARVAN AKTE in minuut is verleden in de gemeente DE WOLDEN, op de datum –
als in het hoofd dezer akte vermeld.—
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparante heb ik, notaris, aan –
haar een toelichting gegeven op de inhoud van deze akte en haar gewezen op de mogelijke
gevolgen daarvan. –
Vervolgens heeft de comparante verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis —
genomen, daarmee in te stemmen, op de hoogte te zijn met de mogelijke gevolgen ervan, –
en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. –
Direct na beperkte voorlezing is deze akte, eerst door de comparante en tenslotte door –
mij, notaris, ondertekend.—
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: