Let op  de certificering is nog niet actief!

De NVOA Vesalius is van mening dat vakkennis en -kunde goed moet worden onderhouden. De vraag vanuit de overheid en de markt om deze vakbekwaamheden aan te tonen en te borgen neemt steeds meer toe. Dit geldt voor zowel de balsemers en de obductieassistenten, beroepen met een grote mate van zelfstandigheid en een groot afbreukrisico. Voor beide beroepen is het moeilijk en bovendien niet wenselijk om door eigen waarneming de persoonlijke vakbekwaamheid objectief vast te stellen. Daar waar er geen sprake is van externe validering, dringt het beeld zich op van de slager die zijn eigen vlees keurt. Een beoordeling door derden is wenselijk, waarbij kernwaarden als onpartijdig, onafhankelijk en deskundigheid een belangrijke rol spelen.

 

Samen komen tot persoonscertificatie

De NVOA  Vesalius heeft als beroepsvereniging samen met  DNV een certificeringstraject opgestart voor de specifieke beroepsgroepen thanatopraxie en obductieassistenten. Beide beroepsgroepen worden in eén certificeringsschema ondergebracht. Er is een waarborgcommissie samengesteld. Deze commissie bestaat uit een brede groep deskundigen uit de eigen beroepsgroep en belanghebbende ketenpartners. De commissie formuleert de norm voor de certificering van de betreffende beroepsgroep. In deze norm zijn de competenties met bijbehorende criteria, de instroomeisen, de certificatieduur en het beoordelings- en het certificeringsproces beschreven. Er wordt bovendien een visie ontwikkeld op de permanente educatie van de beroepsgroep om actief aan te sluiten bij ontwikkelingen in de markt. De competenties van de professionals worden tijdens het certificatieonderzoek door onafhankelijke examinatoren getoetst aan de norm. Het gehele proces wordt gefaciliteerd door DNV met deskundige projectmanagers en internationale best practices voor het opzetten van certificatiesystemen. Zo helpt DNV de kwaliteit van vakbekwaamheden te bewaken, de competenties te borgen en te waarborgen dat het handelen van de beroepsbeoefenaar op het juiste kennisniveau, met de juiste vaardigheden en conform de actuele eisen wordt uitgevoerd.

 

DNV werkt volgens internationale richtlijnen 

Alle door DNV uitgegeven persoonscertificaten komen tot stand via de internationaal erkende accreditatienorm ISO 17024. Hierin staan de algemene kwaliteitsvoorwaarden beschreven voor het certificeren van personen. DNV is door de Nederlandse Raad voor Accreditatie tegen de ISO 17024-norm geaccrediteerd als Certificatie Instelling voor certificatie van vakbekwaamheid. Daarmee garandeert DNV dat de door haar uitgegeven certificaten voldoen aan internationaal geaccepteerde kwaliteitsnormen.

 

Openbaar register van gecertificeerden

Professionals die beschikken over een geldig DNV-certificaat staan vermeld op  CertCheck. De site biedt iedereen de mogelijkheid om de DNV-persoonscertificaten en hun geldigheidsduur te verifiëren.